Vážení klienti,


Opätovná možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR


Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že zákon č. 117/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, opätovne umožnil bezodplatný prevod zaknihovaných cenných papierov, o ktoré ich majiteľ nemá záujem, na Fond národného majetku SR ("FNM"). Možnosť bezodplatného prevodu je časovo obmedzená a trvá od 1. júla 2015 do 30. júna 2016. Bezodplatné prevody cenných papierov na FNM zabezpečuje spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. prostredníctvom siete vybraných pobočiek Slovenskej pošty, a.s. Podmienky prevodu cenných papierov, o ktoré majiteľ nemá záujem, na FNM sú nezmenené – FNM preberá záväzok úhrady poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok, v ktorom nastal prevod a vráti uhradené poplatky za predchádzajúce dva kalendárne roky za bezodplatne prevedené cenné papiere. Aktuálny zoznam pobočiek Slovenskej pošty, a.s. na ktorých je možné vybaviť bezodplatný prevod na FNM, ako aj ďalšie informácie, je možné nájsť na webstránke www.cdcp.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa bezodplatných prevodov na FNM je možné nájsť na webstránke www.dlhopisocp.sk a www.natfund.gov.sk.