Nezabúdajte ani na prípadné nedoriešené dedičské rozhodnutia, podľa ktorých ste sa stali majiteľom cenných papierov po poručiteľovi.

 

V prípade zdedených cenných papierov, nie je možné uskutočniť ich priamy prevod z účtu zomrelého na FNM. Vždy je potrebné najprv uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na účet dediča a až potom bezodplatný prevod cenných papierov z účtu dediča na FNM!

 

Ak ste doposiaľ nepodali príkaz na prechod cenných papierov, využite služby niektorého z členov CDCP, alebo podajte takýto príkaz priamo v CDCP.

 

V prípade dedičstva cenných papierov, môže podať dedič (ak má účet vedený v centrálnom depozitári) príkaz na prechod cenných papierov z účtu poručiteľa na svoj účet písomne prostredníctvom vyplneného formulára F15a – Príkaz na registráciu prechodu zaknihovaného cenného papiera. Podpis nadobúdateľa – dediča – musí byť na formulári úradne overený a k príkazu je potrebné priložiť originál alebo úradne overenú kópiu dedičského rozhodnutia. O výsledku služby informuje centrálny depozitár majiteľa účtu – dediča zaslaním tlačového výstupu služby.

Prechod cenných papierov medzi fyzickými osobami je poskytnutý bezplatne.